Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.psp3.starogard.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Postrzegalność – alternatywa w postaci tekstu, dostępność mediów zmiennych w czasie.
2. Funkcjonalność – sposoby wprowadzania danych

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, 83-200 Starogard Gdański z siedzibą:

– przy ul. Wybickiego 17
tel. 58 56 228 30 dla numerów stacjonarnych
tel. 721 620 203 dla numerów komórkowych
fax 58 56 228 30

– przy ul. Traugutta 2
tel. 58 56 222 28 dla numerów stacjonarnych
tel. 782 004 312dla numerów komórkowych
fax 58 56 222 28

E-mail: sekretariat@psp3.starogard.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Anna Jończyk, e-mail: kierownik@psp3.starogard.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonów:
58 56 222 28,
607 280 213.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej, o które chodzi, bądź ich elementów oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt


Dostępność architektoniczna.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Starogardzie Gdańskim mieści się  w dwóch budynkach: z siedzibą przy ul. Wybickiego 17 oraz przy ul. Traugutta 2.

Do każdego z budynków prowadzą dwa wejścia dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. W obu budynkach udostępniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. Wejścia nie posiadają głosowego lub dotykowego systemu naprowadzania osób niewidomych i słabowidzących.

Zarówno w jednym jak  i drugim budynku zapewnia się wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne – windy dostosowane dla osób poruszających się na wózkach oraz platformy przyschodowe. Windy nie są wyposażone w system komunikatów głosowych.

W obu budynkach znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach brak środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak pętle indukcyjne.
W budynkach brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych, słabowidzących.
W budynkach nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub uratowania poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, wywieszone plany ewakuacji, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.